Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zástupca starostu

Zástupca starostu

Vladislav Kaleja

                                                                                                                                                                           

Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
§ 13b

Zastupovanie starostu

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

(2) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)] zákona o obecnom zriadení, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(4) Starosta Obce Jarovnice v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril poslanca Vladislava Kaleju zastupovaním starostu odo dňa 01.12.2020.

Starosta obce Jarovnice v zmysle § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzhľadom na vecnú a časovú náročnosť výkonu funkcie zástupcu starostu obce v súlade s okruhom činností, ktoré má zástupca starostu obce vykonávať na základe písomného poverenia starostom obce určil s účinnosťou od 01.07.2022 odmenu zástupcu starostu obce vo výške 16% mesačného platu starostu obce bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny určenej § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Mesačná odmena bude vyplácaná vo výplatnom termíne obce Jarovnice, po odpočítaní zákonných zrážok, pokiaľ sa nezmenia podmienky, za ktorých bola priznaná.

(5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.