Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Všeobecné záväzné nariadenia

 • 16.12.2022 | 0.24 Mb
  o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice
 • 16.12.2022 | 0.19 Mb
  o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice
 • 16.12.2022 | 0.28 Mb
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území a mimo územia obce Jarovnice
 • 28.06.2022 | 0.26 Mb
  o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Jarovnice, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Jarovnice
 • 28.06.2022 | 0.23 Mb
  o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Jarovnice, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Jarovnice
 • 16.12.2021 | 0.33 Mb
  o organizácii miestneho referenda
 • 16.12.2021 | 0.21 Mb
  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jarovnice
 • 16.12.2021 | 0.35 Mb
  o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce
 • 16.12.2021 | 0.65 Mb
  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jarovnice
 • 16.12.2021 | 1.15 Mb
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 19.12.2019 | 11.27 Mb
  99-2019 Záväzná časť Územného plánu obce Jarovnice
 • 01.08.2019 | 0.18 Mb
  o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce Jarovnice
 • 01.08.2019 | 0.34 Mb
  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Jarovnice
 • 01.08.2019 | 0.39 Mb
  prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Jarovnice
 • 30.05.2019 | 0.88 Mb
  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov územného plánu obce(júl 2002)
 • 30.05.2019 | 0.11 Mb
  o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov
 • 30.05.2019 | 0.22 Mb
  o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Jarovnice
 • 15.01.2019 | 0.3 Mb
  Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Jarovnice
 • 18.12.2017 | 0.18 Mb
  O zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier
 • 18.12.2017 | 0.2 Mb
  O určení školských obvodov základných škôl v obci Jarovnice
 • 18.12.2017 | 0.24 Mb
  O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 • 06.04.2017 | 0.13 Mb
  o prenajímaní obecných bytov prideľovaných v súlade s požiadavkami ŠFRB
 • 04.01.2016 | 0.18 Mb
  O zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Jarovnice
 • 17.12.2015 | 0.19 Mb
  O zrušení niektorých VZN Obce Jarovnice
 • 22.07.2015 | 0.15 Mb
  O prenajímaní obecných bytov prideľovaných v súlade s požiadavkami ŠFRB