Obec Jarovnice
dnes je 08. 07. (streda), čas: 08:39, , meniny má: Ivan
Voľby do NR SR 2020
Samospráva
Obec
Občan
Kontakty

Kalendár podujatí a zberu odpadov

Štatistika web sídla

Online: 2
Dnes: 282
Tento mesiac: 5919
Celkovo: 333715
Aktuality a oznamy
eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Jarovnice - č.d. 1 - 69, 392, 430, 491, 510, 517, 591:16. júl 2020 od 08:20 h do 15:30 h

vložené: 29.06.2020
eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Jarovnice 63 Jarovnice, ČOM: 0000191562, EIC: 24ZVS00000201573:16. júl 2020 od 08:20 h do 15:30 h


vložené: 29.06.2020
eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom OBEC JAROVNICE: č.d.1 - 69, 392,430,491,510,517,591, kostol-Močidľany, požiarna zbrojnica:15. júl 2020 od 08:00 h do 15:30 h

20. júl 2020 od 08:00 h do 15:30 h

21. júl 2020 od 08:20 h do 15:30 h


vložené: 23.06.2020
eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Jarovnice 63 Jarovnice, ČOM: 0000191562, EIC: 24ZVS00000201573:15. júl 2020 od 08:00 h do 15:30 h

20. júl 2020 od 08:00 h do 15:30 h

21. júl 2020 od 08:20 h do 15:30 h


vložené: 23.06.2020
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Jarovnice_kanal [ PDF 49.87K]
Jarovnice_vodovod [ PDF 51.21K]

vložené: 28.02.2020
CHODCI DBAJTE O SVOJU BEZPEČNOSŤ!

vložené: 26.02.2020

Elektronická úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa (EUT) je ekvivalentom úradnej tabule obce a je súčasťou Ústredného portálu verejných služieb (ÚPVS) na webovom sídle www.slovensko.sk

Informácie a úradné dokumenty zverejnené orgánmi verejnej moci na Elektronickej úradnej tabuli sú dostupné pre verejnosť, pričom nevyžadujú od používateľov prihlásenie sa na portál.

Orgány verejnej moci môžu zverejňovať na EUT aj iné typy informácií, napríklad oznamy, objednávky, faktúry, informácie o stavebnom konaní a podobne.

Vyhlásenie schválených Všeobecne záväzných nariadení

Nie sú momentálne zverejnené žiadne platné vyhlásenia schválených VZN ×

Verejné vyhlášky


Pozvánky


Ostatné


Dátum
vyvesenia
Koniec
pripomienkovania
Dátum
zvesenia
Názov Akcia
10.06.2019 - 25.06.2029 VZNč.96 /2019 stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
11.06.2019 - 26.06.2029 VZN č. 97/2019 stiahnuť Nahlad náhľad [244.96K]
11.06.2019 - 26.06.2029 VZN č.98/2019 stiahnuť [0.00BB]
19.12.2019 - 27.11.2029 Návrh VZN č. 99/2019 stiahnuť [11.02MB]
03.12.2019 - 03.12.2029 VZN č. 100/2019 stiahnuť Nahlad náhľad [289.20K]

Materiály na rokovanie Obecného zastupiteľstva

Dátum Názov Popis Akcia

Pripomienky k návrhom všeobecne záväzných nariadení

V zmysle Zákona č. 369/2004 Zb. ktorým sa dopĺňa a mení Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 a odstavcov 3 až 7 je obec povinná:

  • Odst. (3): Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju obec má zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.
  • Odst. (4): Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektroniky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo upresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

  • Odst. (5) V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov, alebo ak je to potrebné na zabránenie škodám na majetku sa postup podľa odsekov 3 a 4 nepoužije.
  • Odst. (6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia (obec) s príslušnou komisiou ( Obecná rada ) ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.
  • Odst. (7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.