Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.jarovnice.sk spravuje Obec Jarovnice je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Jarovnice

Samosprávny kraj: Prešovský 

Okres: Sabinov 
Región: Sabinov 
Počet obyvateľov: 7211 
Rozloha: 2017 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1260

Starosta obce 

Bc. Florián Giňa
starosta obce
+421 (910) 793 483
starosta@jarovnice.sk

adresa
Obecný úrad Jarovnice
Jarovnice 223
082 63 Jarovnice

IČO: 00327212
DIČ: 2020711528

Bankové spojenie
Prima Banka Slovensko, a.s
Číslo účtu: 8818513001/5600
IBAN: SK04 5600 0000 0088 1851 3001

VÚB Banka, a.s.
číslo účtu: 2429572/0200
IBAN: SK61 0200 0000 0000 0242 9572

Pracovníci OcÚ

Mgr. Janka Marcinčinová
prednostka
+421 (948) 076 137
marcincinova@jarovnice.sk
Cecília Karabinošová
správa cintorínov, výkup pozemkov, pokladňa
+421 (948) 936 378
karabinosova@jarovnice.sk
Katarína Dugasová
nájomne byty, elektrina, priestupky
+421 (948) 292 688
Eva Hricová
rozpočet obce, školstvo
+421 (940) 624 975
hricova@jarovnice.sk
Monika Vojtková
účtovníctvo, mzdy
+421 (903) 529 676
vojtkova@jarovnice.sk
Marta Dlugošová
matrika, evidencia obyvateľov, IOMO
+421 (948) 257 965
dlugosova@jarovnice.sk | matrika@jarovnice.sk
Zdenka Semaníková
dane, poplatky, overovanie podpisov a listín, osobitný príjemca
+421 (903) 529 775
semanikova@jarovnice.sk
PhDr. Monika Havrillová
majetok, pokladňa, stavebný úrad
+421 (948) 302 105
havrillova@jarovnice.sk
Nikola Jakúbeková
menšie obecné služby, aktivačná činnosť, vodné stočné
+421 (948) 384 624
jakubekova@jarovnice.sk
Jana Novotná
podateľna, sekretariát
+421 (940) 624 976
jananovotna@jarovnice.sk

Terénni sociálni pracovníci

 • Mgr. Lenka Michňová
 • Mgr. František Polačko, +421 948 772 954
 • Mgr. Marek Lopuchovský, +421 948 735 027

terennapraca@centrum.sk

Terénni pracovníci

 • Lukáš Bandy
 • Darina Kalejová
 • Slavomíra Bilá

Údržba obecných budov

 • Jozef Roba, správca obecného vodovodu a ČOV, +421 (918) 459 404
 • Ján Čarný, správa obecných budov, správca cintorína Močidľany, +421 (917) 925 753
 • Andrej Popuša – údržbár, koordinátor, +421 (948) 624 977
 • Jozef Džurman – údržbár, +421 (917) 925 751
 • Peter Čarný – údržbár, +421 (948) 925 751

Kompetencie:
Obec Jarovnice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Jarovnice je zriadený na Obecnom úrade vJarovniciach 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk